Code C# – RS232 – HEX – Checksum

Sử dụng RS232 (truyền thông nối tiếp) trong C#

Sử dụng:

using System.IO.Ports;

2. Khai báo

SerialPort sp = new SerialPort();

3. code

sp.PortName = "COM5";
sp.BaudRate = 9600;
sp.Parity = Parity.None;
sp.DataBits = 8;
sp.StopBits = StopBits.One;
sp.Open();
byte[] bytestosend4 = { 0xA0, 0x02, 0x00, 0xA2 };
sp.Write(bytestosend, 0, 4);
sp.Close();
   int checksum(byte[] byteArray)
  {

    int result = 0;     
    foreach (byte value in byteArray)
    {
      result += value;
    }
    return result;
  }

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *