Kết nối và sử dụng MongoDB bằng `mongosh`

Để kết nối và sử dụng MongoDB bằng mongosh (MongoDB Shell mới), bạn cần trước tiên cài đặt nó, sau đó là sử dụng một số lệnh cơ bản để tương tác với cơ sở dữ liệu. Dưới đây là các bước và lệnh cơ bản:

Cài đặt mongosh

Bình thường sau khi cài MongoDB thì mongosh đã được cài đặt kèm theo, bạn có thể kiểm tra bằng command:

mongosh --version

Nếu bạn chưa cài đặt mongosh, bạn có thể cài đặt nó thông qua Homebrew:

brew install mongosh

Kết nối với MongoDB

Để kết nối MongoDB từ terminal, chỉ cần gõ:

mongosh

Nếu bạn muốn kết nối tới một instance MongoDB cụ thể, sử dụng cú pháp:

mongosh "mongodb://your_username:your_password@host:port/database"

Thay your_username, your_password, host, port, và database bằng thông tin thực tế.

Một số lệnh cơ bản trong mongosh

 1. Hiển thị các cơ sở dữ liệu hiện có:
  show dbs
 2. Chọn một cơ sở dữ liệu để sử dụng:
  use 
 3. Hiển thị các collection trong cơ sở dữ liệu hiện tại:
  show collections
 4. Thêm một document vào collection:
  db.insertOne({name: "John Doe", age: 30})
 5. Truy vấn documents từ collection:
  db.find({age: {$gt: 20}})
 6. Cập nhật documents trong collection:
  db.updateOne({name: "John Doe"}, {$set: {age: 31}})
 7. Xóa một document khỏi collection:
  db.deleteOne({name: "John Doe"})
 8. Tạo index cho collection:
  db.createIndex({name: 1})

Sử dụng mongosh hiệu quả

 • Bạn có thể sử dụng help bất cứ lúc nào để xem mô tả về lệnh và các tùy chọn có sẵn:
  help
 • Mỗi collection có các phương thức có thể được xem bằng:
  db.help()
 • Để thoát khỏi mongosh, sử dụng:
  exit

mongosh cung cấp các lệnh linh hoạt và mạnh mẽ để tương tác với cơ sở dữ liệu MongoDB, giúp bạn dễ dàng quản lý dữ liệu và cấu hình.

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *