Cài Nginx, MariaDB, PHP 8.1 trên Ubuntu 22.04 LTS x64

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

1 Response

  1. 21/04/2023

    […] cài bằng commandline sudo apt install phpmyadmin trong bài trước Cài Nginx, MariaDB, PHP 8.1 trên Ubuntu 22.04 LTS x64 sẽ cài phiên bản cũ hơn phiên bản cuối cùng hiện tại, sẽ có những lỗi […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *