Cài đặt và sử dụng MongoDB trên macOS

Dưới đây là các bước để cài đặt và sử dụng MongoDB trên macOS, bao gồm các phiên bản dành cho bộ xử lý Intel và M1:

1. Kiểm tra và cài đặt Homebrew

Mở Terminal và kiểm tra xem bạn đã cài đặt Homebrew chưa bằng cách gõ:

brew --version

Nếu chưa cài đặt, thực hiện cài đặt Homebrew bằng cách nhập:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Thêm Homebrew vào đường dẫn của bạn:

 • Trên Intel:
  echo 'eval "$(/usr/local/bin/brew shellenv)"' >> /Users/$USER/.zprofile
  eval "$(/usr/local/bin/brew shellenv)"
 • Trên M1:
  echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> /Users/$USER/.zprofile
  eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"

2. Kiểm tra và cài đặt MongoDB

Kiểm tra xem MongoDB đã được cài đặt chưa:

brew list | grep mongodb

Nếu chưa cài đặt, hãy cài đặt MongoDB:

brew tap mongodb/brew
brew install mongodb-community@7.0

Vào https://www.mongodb.com/try/download/community-edition để xem và cài phiên bản mới nhất nếu muốn

3. Lệnh kiểm tra nơi brew cài đặt các tệp và thư mục

Để biết nơi Homebrew cài đặt các tệp và thư mục, sử dụng lệnh:

brew --prefix

File cấu hình MongoDB thường nằm ở:

 • Trên Intel: /usr/local/etc/mongod.conf
 • Trên M1: /opt/homebrew/etc/mongod.conf

4. Khởi động và tắt MongoDB

 • Khởi động MongoDB:

  brew services start mongodb/brew/mongodb-community
 • Tắt MongoDB:

  brew services stop mongodb/brew/mongodb-community

5. Kết nối và sử dụng MongoDB

Kết nối tới MongoDB thông qua MongoDB Shell bằng lệnh:

mongosh

Xem các lệnh sử dụng taị bài viết Kết nối và sử dụng MongoDB bằng mongosh
Bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu, thực hiện các truy vấn và quản lý dữ liệu từ đây.

6. Công cụ cơ sở dữ liệu MongoDB

 • Nhập/xuất nhị phân:
  Sử dụng mongodump để xuất dữ liệu và mongorestore để nhập dữ liệu.

 • Nhập/xuất JSON, CSV hoặc TSV mở rộng:
  Sử dụng mongoimport để nhập dữ liệu từ các định dạng như JSON/CSV/TSV và mongoexport để xuất dữ liệu.

 • Công cụ chẩn đoán:
  Sử dụng mongostatmongotop để theo dõi hiệu suất và sử dụng của cơ sở dữ liệu.

 • Phần mềm giao diện đồ họa để quản lý:
  Sử dụng MongoDB Compass, một công cụ giao diện đồ họa trực quan để quản lý và truy vấn MongoDB. Cài đặt từ trang chủ MongoDB hoặc thông qua Homebrew.

Với các công cụ này, bạn có thể quản lý hiệu quả và hiệu suất cao các cơ sở dữ liệu MongoDB của mình trên macOS.

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *