Tạo Swap trên CentOS 7

Kiểm tra Swap

Đầu tiên kiểm tra xem hệ thống đã có Swap hay chưa bằng cách chạy lệnh sau:

# swapon --show

Nếu không thấy kết quả nào được trả về, điều đó có nghĩa là hệ thống chưa có swap. Ngược lại nghĩa là hệ thống đã có Swap và chúng ta không cần làm gì thêm

Tạo Swap

1. Tạo Swapfile

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thêm 3G swap, lưu ý: chỉ nên tạo swap không quá 2 lần dung lượng của RAM thật

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=3072k

2. Phân quyền cho Swap file

# chown root:root /swapfile
# chmod 600 /swapfile

3. Tạo phân vùng swap

# mkswap /swapfile

4. Kích hoạt swap

# swapon /swapfile

5. Tự kích hoạt swapfile mỗi khi restart OS

# echo '/swapfile   none    swap    sw    0   0' | sudo tee -a /etc/fstab

6. Kiểm tra xem swap đã được kích hoạt hay chưa

# free -h

Điều chỉnh giá trị Swappiness

Swappiness có thể có giá trị từ 0 đến 100. Giá trị Swappiness mặc định trên CentOS 7 là 30, nghĩa là hệ thống sẽ bắt đầu sử dụng swap khi Ram thật chỉ còn trống 30%

Kiểm tra giá trị Swappiness hiện tại:

# cat /proc/sys/vm/swappiness

Đặt giá trị swappiness thành 10

# sysctl vm.swappiness=10

Để tham số này không bị thay đổi mỗi khi restart OS, hãy mở file /etc/sysctl.conf

# nano /etc/sysctl.conf

Thêm dòng sau vào cuối file sau đó lưu lại

vm.swappiness=10

Mở file /usr/lib/tuned/virtual-guest/tuned.conf 

Tìm và sửa vm.swappiness=10 trong file này

# nano /usr/lib/tuned/virtual-guest/tuned.conf

Xoá Swap

1. Tắt swap

# swapoff -v /swapfile

2. Mở file /etc/fstab và xoá dòng dưới đây

/swapfile none swap sw 0 0

3. Xóa swapfile

# rm /swapfile

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *