Author: Chapichuse

Quay ảnh trong EmguCV 3.0 0

Quay ảnh trong EmguCV 3.0

Tốn thời gian quá, cuối cùng cũng quay được ảnh: RotationMatrix2D mat_ro; mat_ro = new RotationMatrix2D(card.Center, card.Angle, 1); Mat dst = BinaryFrame.Clone(); CvInvoke.WarpAffine(BinaryFrame, dst, mat_ro, new Size(400, 200));     // Bổ sung hàm quay ảnh...

0

Làm việc với file INI trong c#

Khi lập trình, đôi lúc chúng ta cần lưu những thông số cần thiết để cấu hình cho phần mềm. Cách thông thường là sử dụng các file INI. Ngoài việc lưu các thông...