Bẻ khóa mật khẩu file Excel

 1. Mở menu File/Options
 2. Trong bảng Options, chọn Customize Ribbon rồi tick chọn vào checkbox Developer, OK
 3. Ra màn hình chính Excel, chọn menu Developer, click Visual Basic hoặc nhấn Alt+F11
 4. Trên cây thư mục VBAProject, double click lên Sheet, copy code sau dán vào cửa sổ bên trái
  Sub PasswordBreaker()
    'Breaks worksheet password protection.
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
    ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
      Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
      Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
      MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
        Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
        Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
       Exit Sub
    End If
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
  End Sub

 5. Click nút Run hoặc nhấn F5, kết quả:

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *