Nâng cấp phiên bản MySQL trên DirectAdmin

Update mysql on directadmin server

Kiểm tra phiên bản của DirectAdmin custombuild

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version

Hoặc

cd /usr/local/directadmin/custombuild
grep BUILDSCRIPT_VER build

Hướng dẫn nâng cấp version mysql trên DirectAdmin sử dụng custombuild 2.0

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql 5.6
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mysql

Ở đây bạn có thể build mysql 5.1, 5.5, or 5.6.

Hệ thống sẽ backup một bản backup đầy đẻ nếu bạn để mysql_backup=yes trước khi nâng cấp.

Say khi update mysql bạn cũng cần phải recompile php.

./build php n

Quá trình build sẽ diễn ra, để tránh việc mất kết nối làm quá trình build bị lỗi, bạn nên nhấn Ctrl+A+D để thoát khỏi session hiện tại.
Để theo dõi quá trình hoàn tất hay chưa, bạn có thể nhập lệnh screen -r, ngay lập tức màn hình sẽ quay trở lại session làm việc lúc nãy.

Kiểm tra phiên bản mysql

mysql -V

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *