Update phpMyAdmin

phpMyAdmin cài bằng commandline sudo apt install phpmyadmin trong bài trước Cài Nginx, MariaDB, PHP 8.1 trên Ubuntu 22.04 LTS x64 sẽ cài phiên bản cũ hơn phiên bản cuối cùng hiện tại, sẽ có những lỗi không tương thích với PHP 8.1, bài này hướng dẫn cách update phpMyAdmin.

Back up phpMyAdmin

Bạn nên sao lưu thư mục phpMyAdmin hiện tại của mình bằng cách đổi tên nó.

sudo mv /usr/share/phpmyadmin/ /usr/share/phpmyadmin.bak

Tạo lại thư mục phpMyAdmin

sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/

Vào thư mục phpMyAdmin

cd /usr/share/phpmyadmin/

Download và giải nén phpMyAdmin

sudo wget https://www.phpmyadmin.net/downloads/phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz

Giải nén

sudo tar xzf phpMyAdmin-*-all-languages.tar.gz

Sau khi giải nén, ls thự mục để xem

ls

Bạn sẽ thấy phpMyAdmin-*-all-languages

Chúng ta sẽ move toàn bộ file vào /usr/share/phpmyadmin

sudo mv phpMyAdmin-*-all-languages/* /usr/share/phpmyadmin

Tạo bản sao của /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php

sudo cp /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php

Giờ thì sửaconfig.inc.php

sudo nano config.inc.php
$cfg['blowfish_secret'] = 'Zbwen/BEAFv:HTbqOROrqakJ;KUMIpV:'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

$ Ctrl+x / để lưu file /

Vào site/phpmyadmin xem có lỗi gì không.

=================================================

Bạn có thể sẽ thấy thông báo sau tại /index.php

CÓ THỂ ĐẠI LOẠI THẾ NÀY:

The $cfg['TempDir'] (/usr/share/phpmyadmin/tmp) is not accessible. phpMyAdmin is not able to cache templates and will be slow because of this.

=== GIẢI PHÁP ===

sudo mkdir -p /var/tmp/phpMyAdmin
sudo chown www-data:www-data /var/tmp/phpMyAdmin
sudo chmod -R 700 /var/tmp/phpMyAdmin

Sửa thêm trong config.inc.php

sudo nano config.inc.php

Thêm hoặc thay thế dòng này

$cfg['TempDir'] = '/var/tmp/phpMyAdmin';

Cleanup -- Giờ thì có thể xóa file tar.gz

sudo rm -rf /usr/share/phpmyadmin/phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz

Nếu phpMyAdmin sau khi update hoạt động tốt, bạn có thể xóa thư mục backup.

sudo rm -rf /usr/share/phpmyadmin.bak

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

1 Response

  1. 21/04/2023

    […] Update phpMyAdmin Share […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *