Chmod và Chown trong Linux

Trong linux, muốn thay đổi permissionownership của một file hay folder chúng ta dùng chmodchown

  • chmod là lệnh thay đổi permission
  • chown là lệnh thay đổi ownership

Chmod

Có 2 cách sử dụng chmod: dùng chữ hoặc dùng số

Cách dùng chữ

chmod -R go+rw /usr/local/lsws/ten-mien.com/html

Với lệnh trên thì g (group) và o (others = user nào đó khác) có quyền readwrite cả file và sub folder trong đường dẫn /usr/local/lsws/ten-mien.com/html nhờ option -R

Ghi chú: u = user, g = group, o = others, và các quyền r = read, w = write, x = execute

Cách dùng số

chmod -R 644 /usr/local/lsws/ten-mien.com/html

Thứ tự ý nghĩa các con số: Số thứ 1 là quyền của user, số thứ 2 là quyền của group, số thứ 3 là quyền của others

Tùy chọn -R là tác dụng lên toàn bộ file và sub folder trong đường dẫn.

Giá trị các con số: 4 = read, 2 = write, 1 = execute, 0 = no permission

Chúng ta chỉ cần làm phép cộng 4+2=6 nghĩa là read và write, 7 có nghĩa là có đầy đủ quyền read, write, execute.

Chown

Chúng ta chỉ cần nhớ trong lệnh có user:group

chown -R mrphan:webadmin /usr/local/lsws/ten-mien.com/html

Tương tự, tùy chọn -R là tác dụng lên toàn bộ file và sub folder trong đường dẫn.

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *