Virtual Hosting trên OpenLiteSpeed

Chuẩn bị tên miền

Trước tiên chúng ta cần chuẩn bị một tên miền, vào cấu hình DNS để gán IP cho nó trỏ đến Server của chúng ta.

Bước này cần phải được thực hiện trước, nếu bên dưới đây chúng ta muốn cấu hình SSL thành công.

Chuẩn bị trước thư mục và user

Vào SSH tạo thư mục chứa Web, tên thư mục có thể là bất cứ tên gì, tuy nhiên để dễ quản lý sau này ta nên đặt tên thư mục chứa Web trùng tên miền

cd /usr/local/lsws
mkdir ten-mien.com
mkdir ten-mien.com/{html,logs}

Tạo document đơn giản

echo "Đây là trang web chạy trên OpenLiteSpeed" > /usr/local/lsws/ten-mien.com/html/index.html

Sau đó tạo user riêng cho việc chạy web của mỗi Virtual Host, tên user cũng nên là tên liên quan tên miền để dễ quản lý về sau

useradd tenmien -p -m -d /usr/local/lsws/ten-mien.com

Lệnh tạo user trên sẽ đồng thời tạo ra group cùng tên user và add user vào group đó. Chúng ta set owner cho user vào thư mục web

chown -R tenmien:tenmien /usr/local/lsws/ten-mien.com/html

Tạo Virtual Host cho mỗi Website

Vào OpenLiteSpeed web control panel

http://dia-chi-ip-hoac-domain:7080

Vào mục Virtual Hosts click nút Add

Thêm cấu hình tương tự bên dưới:

Virtual Host Nameten-mien.com
Virtual Host Root$SERVER_ROOT/ten-mien.com/
Config File$SERVER_ROOT/conf/vhosts/$VH_NAME/ten-mien.com.conf
Follow Symbolic LinkYes
Enable Scripts/ExtAppsYes
RestrainedYes
External App Set UID ModeDocRoot UID
suEXEC Usertenmien
suEXEC Grouptenmien

Trong cấu hình, chúng ta đã sử dụng các biến cho các đường dẫn tương đối

$SERVER_ROOT/usr/local/lsws/Thư mục của OpenLiteSpeed
$VH_ROOT/usr/local/lsws/$VH_NAMEThư mục gốc của virtual host nơi chứa tất cả các tệp liên quan đến virtual host (như log files, CGI scripts, v.v..). Note: đây không phải là thư mục gốc của website
Config DIR/usr/local/lsws/conf/vhosts/$VH_NAMETên file cấu hình và thư mục cho virtual host này

Sau khi click vào nút Save, OpenLiteSpeed sẽ báo lỗi config file chưa tồn tại. Vì thế, click vào CLICK TO CREATE để OpenLiteSpeed tạo config file cho chúng ta. Sau khi tạo xong thì mới click nút Save thành công.

Cấu hình Virtual Host

Sau khi virtual host được tạo, hãy vào Virtual Hosts -> Chọn virtual host vừa tạo (ten-mien.com) -> General để sửa đổi cấu hình như hình dưới đây:

Document Root$VH_ROOT/html/
Domain Nameten-mien.com
Enable GZIP CompressionYes

Tiếp theo, vào tab Log để sửa đổi và thêm cấu hình như hình dưới đây:

File Name$VH_ROOT/logs/error.log
Own Log File$VH_ROOT/logs/access.log

Tiếp tục vào các Tab kế tiếp và cấu hình như sau:

Cấu hình SSL dùng Let's Encrypt

Trước tiên, đảm bảo rằng chúng ta đã cài certbot, sau đó mở SSH và gõ lệnh

certbot certonly

Và làm theo hình dưới:

Enable các Module nếu cần

Map Virtual Host vào Listener

Sau khi đã cấu hình xong virtual host, chúng ta cần map (ánh xạ) virtual host với một tên miền cụ thể để có thể truy cập được website thông qua tên miền. Để làm điều đó, vào Listeners và click vào nút Zoom để View listener mà chúng ta muốn map

Kiểm tra kết quả

Sau khi đã hoàn thành các công việc trên, chúng ta cần restart lại OpenLiteSpeed service.

Sau đó truy cập từ trình duyệt để xem kết quả

https://ten-mien.com

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *