Mất python và mất cả yum

Centos yum python

Hôm nay vô tình làm hỏng python và mất luôn yum. Sau một hồi tra hỏi google, mình fix như sau:

wget http://mirror.centos.org/centos/6/os/x86_64/Packages/yum-3.2.29-81.el6.centos.noarch.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos/6/os/x86_64/Packages/python-2.6.6-66.el6_8.x86_64.rpm
rpm -Uvh --replacepkgs *.rpm

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *