Nội suy tuyến tính trong Excel không cần VBA

[latexpage]

\[y=y_1+(x-x_1)\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\]

=FORECAST(NewX,OFFSET(KnownY,MATCH(NewX,KnownX,1)-1,0,2), OFFSET(KnownX,MATCH(NewX,KnownX,1)-1,0,2))

 

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

1 Response

  1. bằng viết:

    mình muốn xin list hàm nội suy tuyến tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *