Nâng cấp lên PHP 7.x.x trên VPS PA Vietnam

Bước 1. Update to DirectAdmin Custombuild 2.0

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build update_da

Bước 2. Update to PHP 7

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 7.0
./build php d
./build rewrite_confs

 

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *