Cách xóa các file cũ hơn N ngày

Bằng cách sử dụng forfiles command line có sẵn của windows, bạn có thể xóa files cũ hơn N ngày.

Đặt trường hợp bạn có một thư mục chứa các files backup dữ liệu quan trọng, các file backup này dung lượng tương đối lớn và được sinh ra hằng ngày. Nếu bạn không có giải pháp xóa các file backup cũ thì nguy cơ sẽ đầy ổ đĩa, việc xóa thủ công lại tốn nhiều thời gian hoặc khiến bạn phải quan tâm thêm về nó một cách định kỳ. Giải pháp cho hệ thống tự động xóa các file cũ hơn một số ngày nào đó và vẫn giữ lại những file còn mới sẽ giúp bạn không phải bận tâm.

Dưới đây là ví dụ một dòng lệnh để xóa file có đuôi *.bak cũ hơn 10 ngày trong thư mục D:\Backup\SQLServer\Nhadat:

forfiles /P D:\Backup\SQLServer\Nhadat /M *.bak /S /C "cmd /c del @file" /D-10

Kết hợp với windows schedule, bạn sẽ giải quyết được bài toán.

Mô tả chung của forfiles command line là:

Chọn một file (hay một tập hợp các files) và thực thi một lệnh cho nó. 

Để tìm hiểu thêm về  command line này, hãy chạy: forfiles /?

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *