Thay đổi MySQL password root

Bước 1. Cần khởi động mysqld với tùy chọn "--skip-grant-tables" để chạy mysql mà không cần root password
Nếu là MySQL 5.7 hoặc cao hơn chạy trên CentOS/RHEL và Debian/Ubuntu hãy nhập lệnh:

systemctl stop mysqld
systemctl set-environment MYSQLD_OPTS="--skip-grant-tables"
systemctl start mysqld

Tất cả các phiên bản khác của MySQL/MariaDB:

service mysqld stop
mysqld_safe --skip-grant-tables &

Bước 2. Nhập lệnh sau để đặt password mới cho root

Nếu là MySQL 5.7 hoặc cao hơn:

mysql -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'newrootpass';"

Tất cả các phiên bản khác của MySQL/MariaDB:

mysql mysql -e "UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD('newrootpass') WHERE user='root'; FLUSH PRIVILEGES;"

Bước 3. Để unset tùy chọn "--skip-grant-tables"

Nếu là MySQL 5.7 hoặc cao hơn chạy trên CentOS/RHEL và Debian/Ubuntu hãy nhập lệnh:

systemctl unset-environment MYSQLD_OPTS
systemctl stop mysqld
systemctl start mysqld

Tất cả các phiên bản khác của MySQL/MariaDB:

killall -9 mysqld_safe
killall -9 mysqld
service mysqld start

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *