Một số thủ thuật EXCEL

1. Vị trí tìm thấy thứ N của chuổi cần tìm trong chuổi gốc

=FIND("cần tìm", SUBSTITUTE(A1, "cần tìm", "|", N))

2. Vị trí cuối cùng tìm thấy của chuổi cần tìm trong chuổi gốc

=FIND("@",SUBSTITUTE(A1,"cần tìm","@",(LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,"cần tìm","")))/LEN("cần tìm")))

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *