Đọc QRCode bằng Webcam dễ dàng với OpenCV và ZBar

Chỉ với một vào dòng lệnh chúng ta có thể tạo được chương trình đọc thông tin trên mã vạch và mã QR. Ứng dụng đọc thông tin trên Căn Cước Công Dân, đọc mã Vạch sản phẩm, Đọc mã QR.

import cv2 as cv
from pyzbar import pyzbar
cap = cv.VideoCapture(0)
while True:
  ret, frame = cap.read()
  barcodes = pyzbar.decode(frame)
  for barcode in barcodes:
    (x, y, w, h) = barcode.rect
    cv.rectangle(frame, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 255), 2)
    barcodeData = barcode.data.decode("utf-8")
    barcodeType = barcode.type
    text = "{} - {} ".format(barcodeData, barcodeType)
    print(text)
    cv.putText(frame, text, (x-10, y - 10), cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
          0.5, (0, 0, 255), 1)
  cv.imshow('Doc Ma Vach - Ma QR', frame)
  if cv.waitKey(1) == ord('q'):
    break
cap.release()
cv.destroyAllWindows()

Chapichuse

Đam mê công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *