CPTTPTHQ – 1.1. Dải điện tử của bức xạ quang học

Bức xạ quang học có dải điện từ trong phạm vi từ tia cực tím đến tia hồng ngoại xa hoặc bước sóng dưới milimét (25 nm đến 1000 µm). Bảng 1.1 trình bày các dải điện từ, tên gọi và ký hiệu của chúng:

Bảng 1.1 Dải phổ điện từ

Dải phổ điện từ, µmTên gọi Ký hiệu
0,025 ÷        0,2Bức xạ cực tím xa (vacuum ultraviolet)VUV
0,2     ÷        0,38Bức xạ cực tím (ultraviolet)UV
0,38   ÷        0,78Bức xạ khả kiến (visible)VIS
0,78   ÷        1Bức xạ hồng ngoại gần (near infrared)NIR
1        ÷        3Bức xạ hồng ngoại sóng ngắm (short-wavelength infrared)SWIR
3        ÷        5Bức xạ hồng ngoại sóng trung (medium-wavelength infrared)MWIR
5        ÷        14Bức xạ hồng ngoại sóng dài (long-wavelength infrared)LWIR
14      ÷        30Bức xạ hồng ngoại sóng rất dài (very long wavelength infrared)VLWIR
30      ÷        100Bức xạ hồng ngoại xa (far-infrared)FIR
100    ÷        1000Bức xạ hồng ngoại dưới milimét (submillimeter)SubMM

Bức xạ có bước sóng trên 1 mm thuộc dải vô tuyến và bước sóng nhỏ hơn 25 nm thuộc vùng phổ sóng ngắn. Hầu hết các thiết bị quang điện tử hoạt động trong phạm vi khả kiến (0,38÷0,78 µm) và hồng ngoại gần (0,78÷1 µm), cũng như trong vùng UV hoặc vùng hồng ngoại trung và xa như đối với hệ thống ảnh nhiệt. Do đó, có các phần tử thu và phát khác nhau hoạt động thích hợp ở các dải phổ khác nhau.

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *