Permission denied [User:admin UID:501]

Trước đó mình đã không chú ý khi gõ lệch chown -R lên thư mục /usr/local, khiến cho plugin ConfigServer Security & Firewall của Directadmin bị lỗi như sau:

Permission denied [User:admin UID:501]

Gõ 2 lệnh này để fix

chownroot /usr/local/directadmin/plugins/csf/exec/csf
chmod4755 /usr/local/directadmin/plugins/csf/exec/csf

Mr.Phan

KTS, KSXD, Developer

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *