C# Đưa chương trình vào Tray Icon khi Form ở chế độ Minimize

Một số chương trình khi chạy ở chế độ minimize hoặc chạy ngầm (ví dụ như: unikey, các chương trình diệt virut...) thì đa số chỉ hiện icon ở khay hệ thống. Trong C#, công việc này được thực hiện dể dàng với các NotifyIcon. Chỉ cần kéo thả NotifyIcon từ thanh công cụ vào Form c# và lập trình thêm một đoạn code nhỏ để xử lý sự kiện thay đổi kích thước form.

private void frmMain_Resize(object sender, EventArgs e) {
 if (FormWindowState.Minimized == this.WindowState) {
  notifyIcon1.Visible = true;
  notifyIcon1.ShowBalloonTip(500);
  this.Hide();
 } else if (FormWindowState.Normal == this.WindowState) {
  notifyIcon1.Visible = false;
 }
}

Để hiện chương trình ở chế độ Normal, cần thêm sự khiện Click và NotiffyIcon

private void notifyIcon1_Click(object sender, EventArgs e) {
 notifyIcon1.Visible = false;
 this.Show();
 this.WindowState = FormWindowState.Normal;
}

Chúng ta cũng có thể thiết lập các thuộc tính của NotifyIcon như: BallonTipIcon, BallonTipText, BallonTipTitle

this.notifyIcon1.BalloonTipText = "Chương trình đang chạy...";
this.notifyIcon1.BalloonTipTitle = "Nội dung cần hiện khi chuyển Icon và khay hệ thống";
this.notifyIcon1.Icon = ((System.Drawing.Icon)(resources.GetObject("notifyIcon1.Icon")))

Chạy thử chương trình và trải nghiệm (Cảm giác chương trình mình viết thật Pro :)))

Chapichuse

Đam mê công nghệ

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *