izTuts Blog

0

Bẻ khóa mật khẩu file Excel

Mở menu File/Options Trong bảng Options, chọn Customize Ribbon rồi tick chọn vào checkbox Developer, OK Ra màn hình chính Excel, chọn menu Developer, click Visual Basic hoặc nhấn Alt+F11 Trên cây thư mục...

0

Cách cài Zemax 2008 trên windows 10 x64

Tắt UAC Chuyển Windows về chế độ Testing

Khởi động lại máy. Khi máy ở chế độ testing thì góc phải dưới màn hình có chữ: Cài đặt Sentinel_Protection_Installer_7.5.0.exe MergeZem.reg Vào thư mục...

Quay ảnh trong EmguCV 3.0 0

Quay ảnh trong EmguCV 3.0

Tốn thời gian quá, cuối cùng cũng quay được ảnh:

    // Bổ sung hàm quay ảnh để sử dụng public static Mat RotateImage(Mat image, float angle) { RotationMatrix2D mat_ro; Size size = new...

0

Align text vertical center in DIV with CSS

CSS:

HTML:

0

Cách xóa các file cũ hơn N ngày

Bằng cách sử dụng forfiles command line có sẵn của windows, bạn có thể xóa files cũ hơn N ngày. Đặt trường hợp bạn có một thư mục chứa các files backup dữ liệu quan trọng,...